REGULAMIN
UŻYTKOWANIA STRONY/PODSTRONY
WWW. RENAULTHANDISPORT.PL/POMAGAJRZECZOWO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pomysłodawcą akcji „Pomagaj rzeczowo” (#pomagajrzeczowo) niepełnosprawnym sportowcom polskim jest Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59- 83, kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN. Administratorem strony www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo (dalej „Strona”) jest wyżej opisana spółka Renault Polska Sp. z o.o. (dalej Administrator). Administrator może powierzyć wykonywanie czynności administrowania Stroną podmiotowi trzeciemu, tj. Pani Karolinie Szamałek-Kęder, prowadzącej działalność pod firmą Constans PR Karolina Szamałek-Kęder, z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9A/65-A, 02-758 Warszawa, NIP 953-119-05-70, REGON 016274759.
 2. Strona została stworzona w celu zapewnienia możliwości udzielania pomocy rzeczowej niepełnosprawnym sportowcom, zawodowym lub amatorom (dalej „Sportowiec”, „Sportowcy”), posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkałym na terenie Polski, których ogłoszenie o potrzebie pomocy zostało zamieszczone na stronie. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności Sportowcy często muszą pokonać dodatkowe trudności w uprawianiu sportu, jak np. brak odpowiedniego sprzętu, ubrania sportowego, wyposażenia itp.
 3. Zamiarem Administratora jest stworzenie możliwości kontaktu między Sportowcem a podmiotem trzecim – osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub jakąkolwiek instytucją, która chce udzielić pomocy rzeczowej Sportowcowi (dalej zwani „Darczyńca”) poprzez umieszczenie przez Sportowca ogłoszenia o potrzebie pomocy rzeczowej oraz podjęcie kontaktu po przeczytaniu ogłoszenia przez wymienionego wyżej Darczyńcę.
 4. Użytkowanie Strony jest bezpłatne.

§ 2
ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY PRZEZ SPORTOWCA

 1. W celu wzięcia udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo” Sportowiec powinien spełnić łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym wykonać następujące czynności:
  a) odwiedzić Stronę www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo,
  b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  c) zamieścić ogłoszenie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi jego treści, zamieszczonymi na Stronie.
 2. Administrator zastrzega, że ogłoszenie przed opublikowaniem na Stronie podlega uprzedniej weryfikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia w każdej chwili ogłoszenia:
  a) zawierającego wulgaryzmy, treści obraźliwe, propagandowe, naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,
  b) niezgodnego z niniejszym Regulaminem,
  c) zawierającego treści reklamowe/marketingowe osób trzecich,
  d) naruszającego w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, bez jakichkolwiek roszczeń Sportowca, w tym jeżeli ogłoszenie zawiera wizerunek innych osób niż sam Sportowiec.
 3. Sportowiec, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do podania w ogłoszeniu treści tylko i wyłącznie prawdziwych, dotyczących zarówno informacji o Sportowcu, jak też o potrzebie uzyskania pomocy rzeczowej, pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności karnej lub cywilnej w przypadku naruszenia tego zobowiązania.
 4. Sportowiec może jednorazowo zamieścić tylko jedno ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne na Stronie przez okres od 3 do 6 miesięcy, po tym czasie zostanie usunięte ze Strony. Sportowiec będzie mógł zamieścić nowe ogłoszenie dopiero po usunięciu jego poprzedniego ogłoszenia. Ogłoszenia można ponawiać wielokrotnie.
 5. Sportowiec nie może zamieścić w ogłoszeniu prośby o pomoc finansową poprzez przekazanie mu kwoty pieniędzy lub pokrycie kosztów.
 6. Sportowiec może dobrowolnie zamieścić w ogłoszeniu swoje zdjęcie. Jednocześnie zamieszczając zdjęcia Sportowiec oświadcza i gwarantuje, że nie narusza praw osób trzecich w tym zakresie. Powyższe postanowienie nie wyklucza regulacji zawartych w §6 Regulaminu.
 7. Sportowiec musi mieć ukończone 16 lat.

§ 3
ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY PRZEZ DARCZYŃCĘ

 1. W celu wzięcia udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo” Darczyńca powinien spełnić łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym wykonać następujące czynności:
  a) odwiedzić Stronę www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo,
  b zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  c) odpowiedzieć na ogłoszenie, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie.
 2. Poprzez zaoferowanie pomocy rzeczowej Darczyńca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności i udzielenia pomocy rzeczowej Sportowcowi.
 3. Darczyńca, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do korzystania z danych osobowych Sportowca tylko i wyłącznie w celu podjęcia kontaktu ze Sportowcem w celu udzielenia mu pomocy rzeczowej.

§ 4
INFORMACJE O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-674) przy ulicy Marynarskiej 13, , zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w celu administrowania Stroną oraz w celu umożliwienia niepełnosprawnym Sportowcom wzięcia udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo” i skontaktowanie się z nimi Darczyńców.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem renault.iod@renault.com.pl.
 3. Dane Sportowców zostaną przekazane do Renault SAS oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tylko w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji celu związanego z publikacją danych na Stronie, w tym obsługi IT, jak również firmie wspomagającej nas w realizacji projektu „Pomagaj rzeczowo”: Constans PR Karolina Szamałek-Kęder, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-758), al. Sikorskiego 9A/65-A, e-mail: biuro@constanspr.com, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. Podanie danych w formularzu, takich jak: imię, nazwisko, wiek, uprawiana dyscyplina sportu, adres e-mail, zapotrzebowania czy innych danych związanych z uprawianym sportem jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do założenia konta i udostępnienia ogłoszenia na Stronie. Brak wskazanych danych w formularzu uniemożliwia zamieszczenie ogłoszenia na Stronie i wzięcie udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo”.
 5. Podstawą przetwarzania danych Sportowców jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, czyli wykonanie umowy lub podjęcie działania przed jej zawarciem. Umowa polega na świadczeniu usługi drogą elektroniczną w postaci umieszczenia ogłoszenia Sportowcy na Stronie poprzez podjęte czynności wymienione w § 3 ust. 1 Regulaminu w zakresie danych wskazanych formularzem jako obligatoryjne;
  b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie Danych szczególnych (o stanie zdrowia) Sportowców;
  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku dobrowolnie podanych dodatkowych zwykłych danych w formularzu, poprzez ich intencjonalne podanie do wiadomości Administratora (w tym również zdjęcia Sportowców).
 6. W związku z przetwarzaniem danych Sportowców, posiadają oni następujące prawa, które mogą zrealizować wobec Administratora:
  a) dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
  c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, mogą ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
  d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Sportowca są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody.
 7. Celem realizacji praw z ust. 8 Sportowiec powinien zgłosić swoje żądanie do Administratora na adres podany w ust. 1 lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych, na adres wskazany w ust. 2.
 8. Dane Sportowców nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym nie będzie podejmowana żadna decyzja w sposób automatyczny mająca wpływ na sferę prawną Sportowca.
 9. Dane osobowe Sportowców nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Sportowcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podane dane Sportowców przetwarzane będą od 3 do 6 miesięcy, jednakże okres wykorzystywania danych Sportowców będzie krótszy w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymania wsparcia rzeczowego, rezygnacji z dalszego zamieszczania ogłoszenia. Administrator będzie przechowywał Państwa dane w zakresie wynikającym z jego uprawnień do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Powyższe postanowienie nie wyklucza się z postanowieniem § 6 ust. 1 związanym z udzieleniem licencji na określony czas i możliwością wcześniejszego usunięcia danej osobowej dotyczącej wizerunku.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy Strony przyjmują do wiadomości i akceptują, że Administrator stworzył jedynie miejsce, poprzez Stronę internetową, do podjęcia kontaktu w celu udzielenia konkretnej pomocy rzeczowej konkretnemu Sportowcowi.
 2. Administrator w żadnym razie nie jest pośrednikiem pomiędzy Sportowcem a Darczyńcą, nie przekazuje Darczyńcy danych osobowych Sportowca, w tym jego danych kontaktowych lub odwrotnie, nie przyjmuje reklamacji związanych z nawiązaniem kontaktu pomiędzy Darczyńcą a Sportowcem.
 3. W związku z powyższym Administrator nie ponosi wobec żadnego użytkownika Strony i/lub osób trzecich żadnej odpowiedzialności mogącej wynikać z nieprawdziwości informacji, danych Sportowca, Darczyńcy, związanej z powstaniem szkody w wyniku naruszenia Regulaminu przez Sportowca lub Darczyńcę, powstałej w związku z nieudzieleniem przyrzeczonej pomocy przez Darczyńcę, działalności Sportowca lub Darczyńcy mogącej stanowić czyny zagrożone odpowiedzialnością karną lub cywilną, a użytkownicy Strony to akceptują.
 4. Administrator nie jest odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe, które mogą ewentualnie powstać. Sportowcy i Darczyńcy zobowiązani są rozliczyć się z Urzędem Skarbowym zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ NA STRONIE

 1. Z chwilą zamieszczenia zdjęcia i umieszczenia go na Stronie, Sportowiec udziela Administratorowi na okres jednego roku niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia dołączonego do formularza dostępnego na Stronie nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
  a) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu systemu lub formatu),
  b) publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
  c) w przypadku wytworzenia egzemplarzy zdjęć, udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy,
  trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie zdjęć w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przesłanych zdjęć przez Sportowców dla celów prowadzenia Strony, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym poprzez publikację zdjęć na Stronie w związku z wypełnieniem formularza i zamieszczeniem ogłoszenia, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Sportowiec zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym retuszu i korzystania z tak zmienionych zdjęć w zakresie wskazanym powyżej.
 3. Zdjęcia mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi zdjęciami lub innymi utworami. Sportowiec w takim zakresie w jakim udziela licencji wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu, w przypadku gdy stanowi ona element lub całość fotografii.
 4. Licencja uprawnia Administratora do udzielenia sublicencji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie Administratora oraz na Stronie www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji Strony w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku, gdy zmiany takie będą niezbędne w związku z częstotliwością, rozwojem oraz efektywnością kontaktu i współpracy pomiędzy Sportowcami a Darczyńcami.