REGULAMIN
UŻYTKOWANIA STRONY/PODSTRONY
WWW. RENAULTHANDISPORT.PL/POMAGAJRZECZOWO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pomysłodawcą akcji „Pomagaj rzeczowo” (#pomagajrzeczowo) niepełnosprawnym sportowcom polskim  jest Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59- 83, kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN. Administratorem strony www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo (dalej „Strona”) jest wyżej opisana spółka  Renault Polska Sp. z o.o. (dalej Administrator). Administrator może powierzyć wykonywanie czynności administrowania Stroną podmiotowi trzeciemu, tj. Pani Karolinie  Szamałek-Kęder, prowadzącej działalność pod firmą Constans PR Karolina Szamałek-Kęder, z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9A/65-A, 02-758 Warszawa, NIP 953-119-05-70, REGON 016274759.
 2. Strona została stworzona w celu zapewnienia możliwości udzielania pomocy rzeczowej niepełnosprawnym sportowcom, zawodowym lub amatorom (dalej „Sportowiec”, „Sportowcy”), posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkałym na terenie  Polski, których ogłoszenie o potrzebie pomocy zostało zamieszczone na stronie przez nich samych lub przez kluby sportowe, w których są zrzeszeni.  Ze względu na rodzaj niepełnosprawności Sportowcy często muszą pokonać dodatkowe trudności w uprawianiu sportu, jak np. brak odpowiedniego sprzętu, ubrania sportowego, wyposażenia itp.
 3. Zamiarem Administratora jest stworzenie możliwości kontaktu między Sportowcem a podmiotem trzecim – osobą fizyczną, podmiotem gospodarczym lub jakąkolwiek instytucją, która chce udzielić pomocy rzeczowej Sportowcowi (dalej zwani „Darczyńca”) poprzez umieszczenie przez Sportowca lub jego klub sportowy ogłoszenia o potrzebie pomocy rzeczowej oraz podjęcie kontaktu po przeczytaniu ogłoszenia przez wymienionego wyżej Darczyńcę.
 4. Użytkowanie Strony jest bezpłatne.

§ 2
ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY PRZEZ SPORTOWCA

 1. W celu wzięcia udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo” Sportowiec (lub klub sportowy, w którym jest zrzeszony, działający w imieniu i na rzecz Sportowca) powinien spełnić łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym wykonać następujące czynności:
  a)    odwiedzić Stronę www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo,
  b)    w szczególności zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  c)    zamieścić ogłoszenie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi jego treści, zamieszczonymi na Stronie.
 2. Administrator  zastrzega, że ogłoszenie przed opublikowaniem na Stronie podlega uprzedniej weryfikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia  w każdej chwili ogłoszenia:
  a)    zawierającego wulgaryzmy, treści obraźliwe, propagandowe, naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,
  b)    niezgodnego z niniejszym Regulaminem,
  c)    zawierającego treści reklamowe/marketingowe osób trzecich,
  d)    naruszającego w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, bez jakichkolwiek roszczeń Sportowca.
 3. Sportowiec, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do podania w ogłoszeniu treści tylko i wyłącznie prawdziwych, dotyczących zarówno informacji o Sportowcu, jak też o potrzebie uzyskania pomocy rzeczowej, pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności   karnej lub cywilnej w przypadku naruszenia tego zobowiązania.
 4. Sportowiec może jednorazowo zamieścić tylko jedno ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne na Stronie przez okres od 3 do 6 miesięcy, po tym czasie zostanie usunięte ze Strony. Sportowiec będzie mógł zamieścić nowe ogłoszenie dopiero po usunięciu jego poprzedniego ogłoszenia.
 5. Sportowiec nie może zamieścić w ogłoszeniu prośby o pomoc finansową poprzez przekazanie  mu kwoty pieniędzy lub pokrycie kosztów.
 6. Sportowiec może dobrowolnie zamieścić w ogłoszeniu swoje zdjęcie, jednakże zamieszczenie zdjęcia nie może naruszać  praw osób trzecich w tym zakresie.
 7. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia przez klub sportowy, działający w imieniu i na rzecz konkretnego Sportowca, wszelkie postanowienia w Regulaminie dotyczące Sportowca stosują się do klubu sportowego.

§ 3
ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY PRZEZ DARCZYŃCĘ

 1. W celu wzięcia udziału w akcji „Pomagaj rzeczowo” Darczyńca powinien spełnić łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym wykonać następujące czynności:
  a)    odwiedzić Stronę www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo,
  b)    w szczególności zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  c)    odpowiedzieć na ogłoszenie, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie.
 2. Poprzez zaoferowanie pomocy rzeczowej Darczyńca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności i udzielenia pomocy rzeczowej Sportowcowi.
 3. Darczyńca, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do korzystania z danych osobowych Sportowca tylko i wyłącznie w celu podjęcia kontaktu ze Sportowcem w celu udzielenia mu pomocy rzeczowej.

§ 4
DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników Strony będą̨ przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu administrowania Stroną. Renault Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Dane w wymienionych wyżej celach mogą zostać powierzone do przetwarzania osobie trzeciej, Pani Karolinie Szamałek-Kęder, prowadzącej działalność pod firmą Constans PR Karolina Szamałek-Kęder, z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9A/65-A, 02-758 Warszawa, NIP 953-119-05-70, REGON 016274759.

Dane osobowe (nr telefonu oraz adres e-mail) Sportowca będą udostępniane innym podmiotom – tylko i wyłącznie Darczyńcy, po naciśnięciu przycisku na Stronie „Chcę pomóć”, w celu podjęcia kontaktu ze Sportowcem. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do użytkowania Strony w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy Strony przyjmują do wiadomości i akceptują, że Administrator stworzył jedynie miejsce, poprzez Stronę, do podjęcia kontaktu w celu udzielenia konkretnej pomocy rzeczowej konkretnemu Sportowcowi.
 2. Administrator w żadnym razie nie jest pośrednikiem pomiędzy Sportowcem a Darczyńcą,  nie przekazuje Darczyńcy danych osobowych Sportowca, w tym jego danych kontaktowych lub odwrotnie, nie przyjmuje reklamacji związanych z nawiązaniem kontaktu pomiędzy Darczyńcą a Sportowcem.
 3. W związku z powyższym Administrator nie ponosi wobec żadnego użytkownika Strony i/lub osób trzecich żadnej odpowiedzialności mogącej wynikać z nieprawdziwości informacji, danych Sportowca, Darczyńcy, związanej z powstaniem szkody w wyniku naruszenia Regulaminu przez Sportowca lub Darczyńcę, powstałej w związku z nieudzieleniem przyrzeczonej pomocy przez Darczyńcę, działalności Sportowca lub Darczyńcy mogącej stanowić czyny zagrożone odpowiedzialnością karną lub cywilną, a użytkownicy Strony to akceptują.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy  dostępny jest w siedzibie Administratora oraz na Stronie www.renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji Strony  w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku, gdy zmiany takie będą niezbędne w związku z częstotliwością, rozwojem oraz efektywnością kontaktu i współpracy pomiędzy Sportowcami a Darczyńcami.